دبیرخانه علوم اجتماعی استان همدان

مجتمع های آموزشی و پرورشی (نظرات وپیشنهادات مناطق 19گانه استان )

 

پیشرفت و ترقی یک جامعه مدیون کار در آموزش و پرورش و برنامه ریزی درست و صحیح برنامه ریزان فرهیخته خواهد بود. و هر جامعه ای متناسب با امکانات، موقعیت ها، استعداد ها و با توجه خاص به فرهنگ خود در حال رشد و تغییر و تحول است. و ما چنانچه در دریایی وسیع آموزش و پرورش بخواهیم تحول بنیادی در زمینه های کیفیت بخشی با علم و دانش روز قدم های استوار جهت سازندگی و پویایی بر داریم نیازمند خوب اندیشیدن و توجه به مسائل و مشکلات و از سر راه برداشتن تنگناهایی است که مانع رشد و بالندگی خواهد شد و نیازمند تغییر و تحول بنیادی و کمر همت بستن است. لذا مدرسه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وبی توجهی به این بخش کلیه امور تعلیم و تربیت را برای آینده سازان میهن اسلامی تحت تاثیر قرار خواهد داد و آن را دچار نقصان می نماید.

پس باید با لحاظ تدابیری امکان افزایش ارائه خدمات علمی ، آموزشی و فرصت آموزشی برابر برای همگان فراهم ساخت و باید به اهداف و مشکلات آن پرداخته شود امید است مسئولین امر در جهت رفع مشکلات و غنی تر نمودن مجتمع های آموزشیو پرورشی با توجه به نقش سازنده آنها در تعلیم و تربیت تلاش و توجه مضاعف نمایند.

 

اهداف مجتمع های آموزشی و پرورشی

مجتمع های آموزشی و پرورشی به مجموعه ای از واحدهای آموزشی و پرورشی عادی دولتی متشکل از یک یا چند دوره تحصیلی (یک یا دو نوبته) اطلاق می شود که تحت مدیریتی واحد (مستقر در یکی از مدارس تحت پوشش که دارای امکاناتی مناسب می باشد) اداره می شوند و این مجتمع ها به منظور توسعه کیفی تعلیم و تربیت و امکان افزایش و ارائه خدمات علمی ، آموزشی به وجود آمده اند برخی از اهداف این مجتمع ها عبارت اند از:

1-    استفاده بهینه از خدمات ، امکانات و تجهیزات موجود در واحدهای آموزشی و پرورشی مدارس تحت پوشش.

2-    بهبود نظارت و راهنایيی کارکنان واحد های تحت پوشش.

3-    توسعه عدالت و آموزشی و پرورشی و امکان بهرمندی دانش آموزان و معلمین از مدیريت بهتر و موثرتر.

4-    توسعه فعالیت های آموزشی و پرورشی با روی کرد مدرسه محوری.

5-    هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات مدیران مدارس.

6-     تغییر روش ها و حرکت ها با نگاه برنامه محوری.

7-    نظارت مستمر و موثر بر فعالیت های آموزش و پرورش مدارس.

 

مسائل و مشکلات مجتمع های آموزشی و پرورشی

1-  نبود اساسنامه و چارچوب مشخص برای فعالیت های مدیران مجتمع ها و معاونان آنها به صورت عملیاتی در حوزه های اداری ، مالی ، اجرایی و...

2-    عدم اختصاص سرانه لازم جهت رفع نیازمندی های ضروری مجتمع های آموزشی و مدارس تحت پوشش در موعد مقرر.

3-    بالا بودن نرم دانش آموزی برای احراز معاونت در مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه.

4-    عدم کارایی لازم معاون دبیران و معاون آموزگاران با توجه به تداخل تدریس و وظایف مدیریتی آنها.

5-    توجیه نبودن معاونان ، معاون دبیران و معاون آموزگاران با شرح وظایف خویش.

6-     مجهز نبودن حتی المقدور مدرسه محل استقرار به سیستم های پشتیبانی ، الکترونیکی ، وسایل آموزشگاهی و کارگاهی.

7-    عدم اختصاص مربی پرورشی برای فعالیت های پرورشی در اکثر مدارس تحت پوشش.

8-    نبود وسیله نقلیه جهت سرکشی ، نظارت و بازدید از مدارس تحت پوشش.

9-    عدم تفاوت حقوق و مزایای عوامل مجتمع های آموزشی با سایر معاونان مدارس تحت پوشش.

10- کمبود نیروی خدماتی دراکثر مناطق آموزشی و اختصاص نیافتن نیروی خدماتی به مجتمع ها

11- گسترده بودن حوزه فعالیت برخی از مجتمع های آموزشی با توجه به پراکندگی مدارس تحت پوشش آنها و عدم تفاوت در حقوق مزایا با سایر مجتمع های آموزشی

 

محاسن مجتمع

1-    مدیر مجتمع آموزشی به مدارس زیر 100 نفر دانش آموز را شامل می شود و مسوولیت حداقل 6 تا 9 مدرسه را به عهده دارد.

2-    مدیر آموزگاران در سراسر کشور تقلیل می یابند و به عنوان معاون آموزشگاه طبق شرح وظایف محوله انجام وظیفه می نمایند.

3-  وجود معلمان راهنما به عنوان مدیر مجتمع که علم و آگاهی و احاطه کامل بر مسایل اداری و آموزشی و مدیریت مدارس را داشتند. برنامه ریزی مجتمع بهتر انجام می گیرد.

4-    مدیر مجتمع اختیارات کامل بر مسایل آموزشی، هزینه عمرانی، بهداشتی مدارس را خواهند داشت.

5-    مدیر مجتمع در صورت داشتن اعتبارات لازم ، اولویت های اولیه را به مدارس زیر مجموعه خود اختصاص خواهد داد.

6-     مدیر مجتمع باید در جلسات انجمن اولیا ، شورای معلمان مدارس یا معاونین وی باید باشند.

7-  مدیر مجتمع با داشتن معاون اجرایی، آموزشی و پرورشی، معاون آموزگاران بهتر می تواند در برنامه ریزی اهداف تعلیم و تربیت یا برنامه سالانه را تنظیم و ابلاغ نمایند.

8-  مدیر مجتمع باید شرح وظایف معاونین خود را (اجرایی، پرورشی، معاون آموزگاران) را مشخص و راهکار و پیشنهادات لازم را از آنان بخواهد.

9-  مدیر مجتمع آموزشی، توانایی لازم را در برقراری ارتباط نزدیک و هماهنگی با زیر مجموعه خود در پیشرفت کیفیت درسی پیدا می کند.

10-    مدیر مجتمع آموزشی ، برای مدارس حوزه ماموریت خود اعتبارات و سرانه لازم و وسایل و امکانات آموزشی و بهداشتی ، پرورشی خواهد داشت.

11-    مدیر مجتمع آموزشی ، احاطه و اشراف کامل بر مسایل اداری و آموزشی حوزه و در جلسات اداری حضوری فعال و پیگیر مسایل و مشکلات حوزه خود داشته باشد.

12-    مدیر مجتمع آموزشی برای حوزه ماموریت خود برنامه زمان بندی شده را برای بازدید مدارس توسط معاونین تدوین می کند.

13-       ادارات مناطق همکاری لازم را در زمینه های مختلف اداری ، آموزشی و غیره با مدیر مجتمع داشته باشند.

14-    در روستاها مدارس به صورت مجتمع اداره می شود و بسیاری از اسراف و تبدیرها در امر مسایل آموزشی جلوگیری و حتی از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری می شود.

15-       معاون آموزگاران طبق شرح وظایف ها فعالیت می نمایند و به آنان باید توجیه شود.

 

معایب مجتمع

1-  برای مدیران مجتمع شرح وظایف ها در امر معاون اجرایی ، پرورشی ، معاون آموزگاران خوب توجیه نشده است و عده ای هنوز با مشکل مواجه هستند.

2-    قبل از سال تحصیلی شرح وظایف معاون آموزگاران برای آنان توجیه می شد بسیاری از ابهامات بر طرف می گردید.

3-  انگیز و علاقه در مدیران مجتمع احساس نمی شود با داشتن حق مدیریت آنان در حال حاضر که با وضعیت فعلی سازگاری ندارد.

4-    مدیران مجتمع از لحاظ ایاب و ذهاب و حتی معاونین آنان در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

5-  به مدیران مجتمع در مناطق مختلف کشور اختیارات لازم در امر روستا مرکزی بودن و یا تصمیم گیری های آموزشی لازم را در این امر داده نشده است.

6-     به مدیران مجتمع بعلت صعب العبور بودن مناطق و دوری راه تصمیم گیری در زمینه فرستادن سرباز معلم ، یا غیره داده نشده است.

7-  اگر این طرح قبل از هر چیزی نیاز به کارشناسی و بعد در صورت امکان به صورت آزمایشی در بعضی مناطق اجرا می شد و اگر موفقیت آمیز می بود بعد اجرا می شد بهتر بود.

8-    امتیازات و اعتبارات و اولویت های خاصی به مدیران مجتمع داده نشده است.

 

پیشنهادات

با توجه به نو پا بودن مجتمع های آموزشی و مشکلات فراروی آنها پیشنهاد می گردد:

1-  چارچوب مشخصی برای فعالیتهای مدیران مجتمع ها ، معاونان آنها ، معاون دبیران و معاون آموزگاران به صورت عملیاتی در حوزه های مختلف کاری تدوین و در اختیار ادارات آموزش و پرورش و مجتمع ها قرار گیرد.

2-  نرم دانش آموزی جهت احراز معاونت در مدارس ابتدایی با توجه به مشکلات اجرایی و افزایش کارایی و کیفیت بخشی به آموزش و خدمات رسانی از100 نفر به 70 نفر تقلیل یابد.

3-  حذف ساعات موظف تدریس هفتگی تز معاون دبیران در مدارس راهنمایی و متوسطه با هر میزان جمعیت دانش آموزی و تغییر عنوان آنها به معاونت با توجه به مشکلات عدیده از جمله بالا بودن سن دانش آموزان و نیازها و انتظارات آنها ، تداخل تدریس با کار کردهای مدیریتی ، برنامه ریزی و نظارت بر امور دانش آموزان و کارکنان و... .

4-  اختصاص سرانه لازم جهت رفع نیازهای ضروری ، تعمیرات جزئی و اساسی ، مجهز نمودن مدارس به وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی قبل از آغاز سال تحصیلی و در اولین فرصت لازم.

5-    حتی المقدور مدارس استقرار مجتمع ها ، قبلا به وسایل الکترونیکی ، کامپیوتر ها ، آزمایشگاهی و کارگاهی مجهز گردند.

6-  به عوامل اجرایی مجتمع ها ، به منظور بازدید و نظارت بیشتر از مدارس تحت پوشش ، وسیله نقلیه مناسب و مزایای لازم لحاظ گردد.

7-  به عوامل مجتمع های آموزشی با توجه به پراکندگی و گستردگی مدارس تحت پوشش آنها مزایایی از جمله اضافه کار ، سختی شرایط کار ، فوق العاده محرومیت و... در نظر گرفته می شود.

8-    براي تمامی مجتمع های آموزشی نیروی خدماتی در نظر گرفته می شود.

9-    برنامه هفتگی هماهنگ و یکنواخت و حتی در کلاس های چند پایه برای مدارس مجتمع توسط مدیر

10- برنامه ریزی برای معاونین در طول ماه های سال روزهای زوج برای بازدید مدارس توسط معاون پرورشی، روزهای فرد برای معاون اجرایی در مدارس مجتمع و یا بالعکس و گزارش عمل کرد ماهانه به مجتمع

11- مدیر مجتمع آمار درصد قبولی نوبت اول و دوم سال گذشته را باسال جاری مقایسه و نصب آن در دفتر مجتمع

12- مدیر مجتمع برنامه ریزی برای تنظیم نمونه سوالات جمع آوری شده مدارس را برای نوبت اول و دوم برای پایه های غیر توصیفی مدارس مجتمع

13- مدیر مجتمع شرکت فعال در جلسات شورای معلمان مدارس و ارایه راهکارها برای پیشرفت تحصیلی و بررسی مسایل و مشکلات مدارس

14- برگزاری مسابقات علمی ، هنری ، ورزشی در دهه فجر و یا هفته معلم بین مدارس مجتمع توسط مدیر مجتمع در سال جاری

15- تشویق دانش آموزان برتر در نوبت اول و یا در پایان سال توسط مدیر مجتمع (جشن ستارگان)

16-  صادر نمودن کارنامه های نوبت اول و دوم برای مدارس مجتمع توسط مدیر مجتمع

17- برنامه ریزی برای معاونین در زمینه های مختلف آموزشی ، تربیتی ، پرورشی در طول سال در جلسه شورای مدرسه ، معلمان ، دانش آموزی

18- برنامه ریزی برای دفاتر آمار ، امتحانات ، تراز مالی ، در یک جلد برای کلیه مدارس مجتمع

19- حق الزحمه مدیریت مجتمع نسبت به معاونین پنجاه در صد باید بیشتر باشد.

20- تشویق معاون آموزگاران و معلمان در طول سال تحصیلی توسط مدیر مجتمع و تشویق از سوی اداره

 

نتیجه

همه مدیران ما باید بپذیرند که در عصر پیشرفت علم و دانش و اطلاعات و ارتباطات و توسعه دانایی و خلاقیت و فناوری زندگی و مدیریت می کنند. لازمه موفقیت آنان در این برهه از زمان آن است که به خلاقیت و نوآوری و پرورش و فناوری و برنامه ریزی روز و زمان ، نه به عنوان یک مساله ، بلکه به عنوان یک مساله ، بلکه به عنوان فرصتی مناسب در این عصر برای پویایی و بالندگی و شکوفایی و توسعه هر چه بهتر آموزش و پرورش بنگرند و از حل مسایل و روش های سنتی و معمول بپرهیزند و با هم فکری و هم اندیشی در محیط های آموزشی و عشق و انگیزه و علاقه را بارور و جایگاه معلم و علم را حفظ و پاسداری نمایند.

 

این طرح4 ماه است متولد شده و برای تعادل زمین خوردگی دارد و نیازمند دست گرفتن، همراهی، کمک و مساعدت دارد پس با همدلی و همراهی دست مدیران مجتمع ها را بگیریم تا به تعادل برسند.

- در شرح وظایف مدیران مجتمع نظارت و کنترل که از مهمترین وظایف می باشد دورشده و مدیران بدنبال مستند سازی و نامه نگاری و امور خدماتی شده اند.

- مدیران که همان معاون آموزگاران یا معاون دبیران هستند مسئولیتی در این راستا رادنیال نمی کنند و همه امور را از وظایف مدیران مجتمع می دانند.

- چینش و مسیر بندی مدارس اقماری مناسب و مطلوب نبوده (هم از لحاظ جنسیتی و هم از لحاظ مسیر مقطع)

- بیشتر مدیران مجتمع ها از مطالب درسی و روش های تدريس نوین اطلاعات کاملی نداشته و در باز دیدها مفید و موثر واقع نمی گردند.

- مراکز مجتمع بدلیل نداشتن معاون آموزگار یا معاون دبیر باعث رکود کار و با تردیدها و دفترنشین شدن مدیر و معاونینش شده است. (چون مسئولیت اداره مرکز بعهده مدیر است.)

- تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از مدارس در حوزه مجتمع ها

- بند و شرح وظایف و دستورالعمل منطقی در حیطه وظایف مدیران.

- مجتمع ها از عدالت در امکانات بطور یکسان استفاده کنند حداقل مرکز مجتمع از لحاظ امکانات غنی باشد.   (بعضي مسيرها مدارس غني و بعضي ديگر  مدارس فقير  )           

       براي درجه بندي مجتمع ها از سختی راه ، صعب العبور بودن ، محرومیت و مشکلات دیگر معیار درجه بندی شود نه تعداد دانش آموز.

- تخصیص مشاور به مجتمع ها

- پایین آمدن نرخ و نرم کلاسی مخصوصا در مدارس اقماری تعداد 100 نفر به 70 نفر تقلیل پیدا کند.

- همکاری ومساعدت واحدهای محترم اداری با مدیران مجتمع از لحاظ تجهیزات تعمیرات واحداث.

- تهیه نرم افزارهای آموزشی از طریق گروههای آموزشی

- خرید مینی بوس برای مدیران مجتمع بمنظور انتقال دانش آموزان به مراکز مجتمع.

- تشکیل کلاس و کارگاه های آموزشی با مدرسان مجرب در خصوص روش های تدریس.

- انتخاب معاون آموزگاران ، معاونین آموزشی و پرورشی و... توسط اداره که اطلاعات کافی و وافی در این زمینه ندارند. اختيار به مديران داده شود

- نداشتن حصار و دیوار و نبود امنیت جهت تجهیز مدارس.

- پرداخت اضافه کار جهت کیفیت بخشی و کلاس های جبرانی در خصوص کلاس های چند پایه

عدم پرداخت اضافه کار یا نوبت دوم به میزانی که مدارسی چرخشی داشته و باید به صورت دو شیفت در محل حضور داشته باشند.

- هزینه مربوط به ایاب وذهاب معاونین یا مدیر از مدارس تحت پوشش از کدام منبع پرداخت گردد.

- حضور مدیران مجتمع در جلسات ابتدایی یا راهنمای است  بگونهاي است كه  اگر مدیر از مقطع ابتدایی است فقط در جلسات ابتدایی و اگر راهنمایی است در جلسات مدیران راهنمایی در جلسات شرکت مي نمایند.

- مجهز نبودن مراکز مجتمع ها به کارگاه ، آزمایشگاه ، وسایل اولیه آموزشی کلاس و سیستم هوشمند (دیتا ، لبتاب و رایانه)

- یکسانی حق مدیریت و اضافه کار بین مدیر مجتمع و معاونین و مدیران مدارس عادی انگیزش را کمرنگ نموده است.(بخصوص در مدارسی که به صورت چرخشی و صبح و بعدازظهر اداره می گردد.)

- عملی نشدن وعده های رفاهی به مدیران مجتمع (وام ماشین ، اضافه کار)

- توزیع نامه ها توسط فردی بغیر از مدیر مجتمع (نامه رسان) یا معاون آموزگاران در مواقع ضروری

- برای امور مالی فردی به عنوان ناظر و حساب دار تمام مجتمع ها انتخاب تا امور مالی مجتمع ها را به عهده داشته باشد (هفته ای یک روز در مرکز هر مجتمع حضور یابد)

- داشتن لب تاب برای مدیر مجتمع به منظور ارتباطات ، اطلاعات ، استفاده نرم افزاری

- اصلاح محل مهر و امضا در دفاتر آمار بطوری که معاون آموزگار و معاون اجرایی پس از امضا مسئولیت پذیر شوند.     

بخشي از مشكلات و نظراتي است كه در جلسات متعدد مجتمع هاي آموزشي در مناطق 11 گانه استان جمع آوري گرديده است كه با هم كاري  و هم  انديشي در جهت تقويت اجراي مطلوب امور آموزش و پرورش  مجتمع ها قدمي مثبت برداريم

                                  

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:51  توسط گروه های آموزشی استان همدان  |